صادرات(تره بار، تولیدی داخلی و غیره) و واردات دریایی و ترخیص بدون محدودیت انواع کالا به صورت قانونی و سهمیه ملوانی